czw. 22 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
 
 
 
Prace dyplomowe
 
 
 

Zapraszamy do zgłaszania propozycji tematów prac dyplomowych do wykonania w firmie/instytucji:

Formularz zgłoszenia propozycji tematu pracy inżynierskiej

Poniżej znajduje się tematyka prac wykonywanych w poszczególnych katedrach Wydziału:

1. Katedra Ciepłownictwa Ogrzewnictwa i Wentylacji:

 • projektowanie (projekty wykonawcze) instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacyjnych, instalacji chłodniczych, a także instalacji gazowych;
 • projektowanie sieci ciepłowniczych, gazociągowych;
 • projekty techniczne kotłowni na różne paliwa (np. gaz, olej opałowy, paliwa stałe) oraz węzłów cieplnych;
 • analizy techniczno-ekonomiczne możliwości wykonania i modernizacji: systemów ogrzewczo-wentylacyjnych, gazowych, źródeł ciepła i zewnętrznych sieci sanitarnych, instalacji klimatyzacyjnych oraz  chłodniczych, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii (technika solarna, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogrzewanie płaszczyznowe);
 • badania charakterystyk cieplno-przepływowych wymienników ciepła;
 • charakterystyki energetyczne obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej;
 • badania jakości powietrza wewnętrznego;
 • audyty energetyczne.
2. Zakład Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli
 • Projektowanie ochrony cielnej z oceną zapotrzebowania na energię.
 • Opracowanie projektu termomodernizacji budynku.
 • Audyty efektywności energetycznej budynku.
 • Oznakowanie energetyczne budynków zgodnie z aktualną metodologią.
 • Akustyka budowlana, podstawowe parametry, metody pomiarowe, obliczenia.
 • Wilgoć w budynkach ze szczególnym uwzględnieniem wilgoci kondensacyjnej, przyczyny, skutki.
 • Mostki termiczne, metody uproszczone i dokładne oszacowania ich wpływu na bilans cieplny budynku.
 • Porównanie opłacalności wzniesienia i kosztów eksploatacji budynków niskoenergochłonnych i standardowych.
 • Analiza sposobów montażu okien w ścianach zewnętrznych budynków energooszczędnych.Określenie wpływu różnych wariantów montażu okien na wielkość zapotrzebowania na energię.
 • Energochłonność budynków z elementami oceny ekonomicznej inwestycji termomodernizacyjnych.
 • Optymalizacja działań termomodernizacyjnych, uwzględnienie odnawialnych źródeł energii w procedurze optymalizacyjnej przegród przezroczystych.
 • Nowoczesna diagnostyka cieplna  budynków.
 • Akustyka urbanistyczna, ochrona akustyczna, wymagania, pomiary.
 • Redukcja zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków i jej wpływ na efekt ekologiczny.
 • Komfort termiczny pomieszczeń dydaktycznych na podstawie pomiarów.
 • Energochłonność budynków z elementami oceny ekonomicznej inwestycji termomodernizacyjnych.
 • Stworzenie zasad do obiektywnej oceny jakości użytkowej mieszkań.
 • Ocena harmonijności budynków miejskich w celu podwyższenia jakości zabudowy.
3. Katedra Geoinformacji i Gospodarki Przestrzennej
 • wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarce przestrzennej (kierunki rozwoju przestrzennego, strategie rozwoju gmin, zagospodarowanie określonych obszarów, lokalizacja określonych inwestycji)
 • analizy stanu rozwoju miast, gmin i powiatów
 • analizy funkcjonalno-przestrzenne i demograficzne określonych obszarów
 • społeczne, gospodarcze i przestrzenne problemy rozwoju miast, gmin i osiedli
 • koncepcje rozwoju określonych obszarów
 • problemy katastru nieruchomości i gospodarki nieruchomościami
 • problemy gospodarowania i użytkowania gruntów rolnych i leśnych
 • praktyczne i teoretyczne problemy i analizy rynku nieruchomości
 • praktyczne i teoretyczne problemy wyceny nieruchomości
 • fundusze unijne jako narzędzie wsparcia rozwoju lokalnego i regionalnego
 • systemy zarządzania środowiskowego
 • oceny oddziaływania na środowisko
 • analizy ekonomiczne w zarządzaniu środowiskiem
 • wizualizacja komputerowa jako element ewidencji obiektów
 • ekonomiczno-energetyczne problemy utrzymania budynków
 • rozwiązania projektowe więźb dachowych
 • geometryczne kształtowanie dróg i ulic
 • inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów budowlanych
 • ekonomiczno-energetyczne problemy utrzymania budynków
 • wykorzystanie odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie
 • charakterystyka energetyczna budynków
 • termomodernizacja budynków
 • budownictwo ekologiczne i energooszczędne
4. Katedra Materiałów, Technologii i Organizacji Budownictwa
 • Badanie wpływu składników mieszanki betonowej na właściwości zapraw i kompozytów cementowych (zwykłych i specjalnych - wysokich wytrzymałości, na proszkach reaktywnych, samozagęszczalnych, lekkich itp.)
 • Modyfikacja właściwości zapraw i betonów cementowych poprzez stosowanie domieszek chemicznych, dodatków mineralnych (popiół lotny, pył krzemionkowy) oraz nanocząsteczek (nanokrzemionka, nanorurki węglowe, faza ferrytowo-krzemianowa)
 • Optymalizacja i projektowanie procesów produkcji wyrobów betonowych, silikatowych, ceramicznych itp.
 • Właściwości modyfikowanych betonów nawierzchniowych odpornych na agresję środowiska
 • Optymalizacja właściwości wyrobów z gliny i ceramiki budowlanej
 • Właściwości betonów z proszkami reaktywnymi, betonów drobnoziarnistych i zwykłych.
 • Właściwości kompozytów cementowych z wypełniaczem organicznym i sztucznym.
 • Kompleksowy recykling konstrukcji budowlanych.
 • Analiza czasowo-kosztowa wariantowych rozwiązań przegród budowlanych czy deskowań elementów budowlanych.
 • Projekty technologii i organizacji realizacji (rozbiórki) obiektów budowlanych.
 • Szacowanie kosztów budowlanego procesu inwestycyjnego.
 • Alternatywne i odnawialne źródła energii
 • Analiza realizacji miejscowych planów zagospodarowania
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Budowlany proces inwestycyjny w aspekcie ochrony środowiska
 • Problematyka projektowania technologii, organizacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizacji obiektów budowlanych.
5. Katedera Systemów Inżynierii Środowiska
 • Gospodarowanie odpadami
 • Funkcjonowanie i eksploatacja składowisk (w tym gospodarowanie odciekami, zagrożenia ze strony składowisk, monitoring, rekultywacja, itp.)
 • Komputerowe modelowanie systemów zaopatrzenia w wodę
 • Straty wody w sieciach wodociągowych
 • Komputerowe modelowanie systemów odprowadzania ścieków
 • Gospodarka wodno-ściekowa w gminach, zakładach przemysłowych
 • Analiza gospodarki odpadami medycznymi
 • Termiczne przekształcanie odpadów medycznych
 • Ocena systemu zarządzania gospodarką odpadami
 • Ocena wykorzystania OZE przez dowolnie wybraną gminę/powiat w powiązaniu z potrzebami ochrony środowiska
 • Koncepcja rozwoju segregacji odpadów w wybranej jednostce.
 • Wariantowanie przedsięwzięć w ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Ocena ryzyka awarii przemysłowej w raportach o oddziaływaniu na środowisko
 • Minimalizacja emisji lotnych związków organicznych w obiektach stosujących rozpuszczalniki organiczne
 • Zagrożenie jakości powietrza pyłem ze źródła powierzchniowego.
 • Ryzyko zagrożenia zdrowia ludzi przez instalację termicznego unieszkodliwiania odpadów
 • Technologie oczyszczania ścieków, urządzenia stosowane w oczyszczaniu ścieków, wpływ ścieków na odbiornik
 • Rozwiązania sieci wodociągowych
 • Rozwiązania sieci ściekowych
 • Ocena niezawodności działania wiejskich wodociągów
 • Energochłonność produkcji wody w wiejskich systemach  wodociągowych .
 • Koncepcje uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych;
 • Koncepcje odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i deszczowych;
 • Ocena pracy i modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody;
 • Ocena pracy i modernizacja oczyszczalni ścieków;
 • Ocena gospodarki wodno-ściekowej w zakładzie przemysłowym;
 • Ocena poziomu sanitacji powiatu czy gminy.
 • Projekt koncepcyjny i obliczenia kanalizacji ścieków deszczowych,
 • Projekt i symulacja pracy przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych dla różnych warunków dopływu ścieków,
 • Projekt instalacji wodociągowej w budynku wielorodzinnym za pomocą programu komputerowego dla różnych rozwiązań materiałowych,
 • Projekt instalacji kanalizacyjnych w budynku wielorodzinnym
 • Projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Omówienie metod odwadniania wykopów z obliczeniami zadanego problemu,
 • Analiza wieku wody w sieci
 • Projekt instalacji tryskaczowych w budynku użyteczności publicznej,
 • Projekt kanalizacji podciśnieniowej dla wybranej jednostki osadniczej.
 • Modelowanie pracy oczyszczalni ścieków
 • Modelowanie wpływu oczyszczalni ścieków na odbiornik
 • Analiza niezawodnościowa systemów gospodarki wodno-ściekowej
 • Analiza uciążliwości zapachowej obiektów gospodarki komunalnej
 • Koncepcje technologiczne małych i średnich oczyszczalni ścieków
 • Optymalizacja projektów systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków